Disclaimer

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch De Kapelhoek, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. De Kapelhoek wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. De Kapelhoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch De Kapelhoek, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

BELANGRIJK:

De informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract en/of overeenkomst te mogen claimen. Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

BETALINGSVOORWAARDEN:

De betaling is verschuldigd: contant of via een elektronisch betaalmiddel na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen. Indien de factuur niet bij het afhalen of beëindigen van de behandeling wordt vereffend, geldt een betaaltermijn van 14 kalenderdagen.

Bij een niet tijdige betaling ontvangt de cliënt een eerste gratis betalingsherinnering per mail of post. Indien er binnen de 14 kalenderdagen geen betaling volgt op deze eerste betalingsherinnering, ontvangt de cliënt een tweede betalingsherinnering vermeerderd met 5 euro dossierkosten. Bij niet betaling van de tweede betalingsherinnering binnen de 14 kalenderdagen wordt het dossier overgedragen aan Incassobureau Trivion voor inning.

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

  • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
  • € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
  • € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is;

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur.

In geval van geschillen is uitsluitend de rechtbank van Veurne bevoegd.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. De Kapelhoek kan niet garanderen dat betreffende externe informatie relevant, bijgewerkt en/of juist is. De op deze site vermelde partners, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze sitebezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

ADVIEZEN VIA DE WEBSITE:

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere beslissingen van persoonlijke en/of zakelijke aard, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat De Kapelhoek hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren De Kapelhoek of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Kapelhoek de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Meer informatie omtrent de privacy bepalingen en algemene voorwaarden kan nagelezen worden op dekapelhoek.be.